Przeciwciało monoklonalne anty-interleukina 17 Iksekizumab w przewlekłej łuszczycy nazębnej AD 4

Te znaczące redukcje utrzymywały się przez 16 tygodni (p <0,001 dla wszystkich porównań). Ponadto po 16 tygodniach istotnie więcej pacjentów miało wskaźnik DLQI równy 0 w grupie otrzymującej 150 mg, 75 mg i 25 mg ikskekumabu (odpowiednio 39,3%, 37,9% i 31,0%) w porównaniu z placebo ( 0%, P <0,05 dla wszystkich porównań). Grupy leczenia 25 mg, 75 mg i 150 mg również znacząco obniżały nasilenie świądu (wyniki VAS) w porównaniu z grupą placebo od 8 do 16 tygodni (P <0,001) (danych nie przedstawiono). Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane w okresie badania (przez 20 tygodni), według grupy analitycznej. W żadnej grupie nie odnotowano poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym zgonów. Częstość zdarzeń niepożądanych była podobna w obu połączonych grupach iksukizumabu i grupie placebo (tabela 3). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, reakcja w miejscu wstrzyknięcia i ból głowy. Czterech pacjentów przerwało badanie z powodu następujących zdarzeń niepożądanych: hipertriglicerydemii (jeden pacjent otrzymujący placebo), obrzęku obwodowego (jeden pacjent otrzymujący 10 mg iksukizumabu), nadwrażliwości (jeden pacjent otrzymujący 10 mg iksukizumabu) i pokrzywki (jeden pacjent otrzymujący 25 mg iksukizumabu). We wszystkich czterech grupach ixekizumabu 6 pacjentów zgłosiło reakcje w miejscu wstrzyknięcia; żaden nie był ciężki i żaden pacjent nie przerwał leczenia z powodu tych reakcji. Nie było przypadków reakcji anafilaktycznej, obrzęku naczynioruchowego lub poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (np. Zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego lub udaru). Nie zgłoszono żadnych poważnych zakażeń, w tym infekcji mykobakteryjnych lub ogólnoustrojowych. Nie obserwowano znaczących zmian w średniej całkowitej bezwzględnej liczbie neutrofilów podczas leczenia iksekizumabem. Neutropenia ze wspólnymi kryteriami terminologii dla zdarzeń niepożądanych (CTCAE) U 2 pacjentów (otrzymujących 75 mg lub 150 mg ixekizumabu) obserwowano 9 stopień 2 (tj. Od 1000 do <1500 komórek na milimetr sześcienny) bez zgłaszanych objawów; najniższa liczba neutrofilów wynosiła 1350 na milimetr sześcienny (tabela w dodatkowym dodatku). Nie obserwowano wyraźnego trendu związanego z dawką w przypadku zakażeń lub innych zdarzeń niepożądanych. U jednego pacjenta w grupie otrzymującej leksekizumab w dawce 150 mg, u której w przeszłości leczono raka podstawnokomórkowego, w okresie leczenia wykryto dwa nowe nowotwory podstawnokomórkowe. Nie zgłoszono żadnego innego nowotworu.
Średnie wartości dla aminotransferazy alaninowej w surowicy i aminotransferazy asparaginianowej oraz bilirubiny całkowitej i bezpośredniej nie wykazywały istotnych zmian w stosunku do wartości wyjściowych w żadnej grupie ixekizumabu, w porównaniu z grupą placebo, od do 20 tygodni. Dwóch pacjentów z grupy 25-mg ixekizumabu miało podwyższoną ocenę 3 lub wyższą w stosunku do kinazy kreatynowej i aminotransferazy asparaginianowej (u stwierdzono również zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej stopnia 3), które wzrosło od czasu wizyty przesiewowej lub linii bazowej bez związanych z nią objawów. Te podwyższone poziomy enzymów zmniejszały się z czasem i obaj pacjenci kontynuowali leczenie ixekizumabem, podczas gdy całkowity i bezpośredni poziom bilirubiny i fosfatazy alkalicznej pozostawał normalny przez cały czas.
Dyskusja
Wyniki tego badania pokazują, że neutralizacja interleukiny-17 humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym iksekizumabem może być skutecznym leczeniem u pacjentów z łuszczycą zwykłą o umiarkowanej lub ciężkiej postaci. Po 12 tygodniach obserwowano istotne i zależne od dawki zwiększenie odsetka pacjentów otrzymujących ixekizumab, u których wynik PASI zmniejszył się o co najmniej 75% lub 90% lub 100%, a także u pacjentów, którzy mieli wynik globalnej oceny lekarza statysty- ki 0 lub 0 lub 1. Obniżki te utrzymywały się przez 20 tygodni. Zgodnie z tymi klinicznymi poprawkami, wyniki DLQI i nasilenie swędzenia również znacznie zmniejszyły się podczas leczenia ixekizumabem.
Iksekizumab miał szybki początek działania, czego dowodem było znaczące zmniejszenie wyników PASI w porównaniu z placebo, występujące już w pierwszym tygodniu w dwóch grupach o najwyższych dawkach oraz znacznie wyższy odsetek pacjentów z obniżeniem PASI wynik o co najmniej 75% lub wynik globalnej oceny lekarza statycznego 0 lub 1, w porównaniu z placebo, już w 2. tygodniu w grupie z najwyższą dawką. Około 40% pacjentów w dwóch najwyższych grupach dawek miało całkowity klirens łuszczycy na skórze, co odzwierciedla zmniejszenie oceny PASI o 100% lub wynik globalnej oceny statycznego lekarza wynoszący 0 po 12 tygodniach. Chociaż trudno jest wyciągnąć wnioski z porównań międzylaboratoryjnych, wielkość i szybkość odpowiedzi klinicznych są porównywalne do odpowiedzi na inne dostępne związki biologiczne ukierunkowane na czy
[przypisy: leczenie dzieci, ginekolog, leczenie łysienia ]
[więcej w: olx chrzanów, terapia antyretrowirusowa, wypełnianie zmarszczek kraków ]