Mutacje telomerazy u rodzin z idiopatycznym włóknieniem płuc ad 5

W rezultacie, zmutowany TERT nie ma podstawowego motywu C domeny odwrotnej transkryptazy. Następnie zbadaliśmy konsekwencje mutacji hTERT i hTR na funkcję telomerazy. Najpierw zbadaliśmy dwie mutacje missense w hTERT, glutaminę zastępując leucynę w reszcie 55 (Leu55Gln) i metioninę zastępując treoninę w reszcie 1110 (Thr1110Met). Substytucja Leu55Gln zidentyfikowana w probandzie rodziny A występuje w wysoce konserwatywnym regionie N-końca; podstawienie aminokwasu Leu55 może zmienić wiązanie telomerazy RNA, a tym samym katalityczną skuteczność telomerazy.32 Reszta Thr1110 jest również wysoce konserwatywna i leży w C-końcu hTERT, domeny, która prawdopodobnie pośredniczy w rekrutacji telomerazy do telomerów .33 Oba zmutowane wersje hTERT (Leu55Gln i Thr1110Met) miały obniżoną aktywność w porównaniu z enzymem typu dzikiego (Figura 3C i 3D). Ponieważ mutacje heterozygotyczne czasami interferują z funkcją allelu typu dzikiego, testowaliśmy aktywność telomerazy mieszaniny typu dzikiego i zmutowanej wersji enzymu i nie zaobserwowaliśmy dominującego negatywnego efektu (dane nie pokazane).
Zbadaliśmy również wpływ substytucji hTR 98 G . A (obserwowany w probandzie rodziny F) na aktywność telomerazy. Przewiduje się, że ta mutacja upośledzi parowanie zasad w helisie w istotnej domenie pseudoknot hTR34. Ponadto, ponieważ 98G jest zachowane w RNA telomerazy we wszystkich kręgowcach, oczekuje się, że mutacja w tym miejscu zmieni aktywność.34 Gdy telomeraza została odtworzona przez zmutowany allel hTR 98A, aktywność była poważnie upośledzona (Figura 3C i 3D).
Następnie zbadaliśmy potencjalne konsekwencje trzech mutacji w hTERT. Delecja nukleotydu C w kodonie 112 w probandzie z rodziny C prowadzi do mutacji zmiany ramki odczytu i przewiduje się, że spowoduje niefunkcjonalne, skrócone białko. Obie mutacje w złączonych złączach w rodzinie B i rodzinie D występują w sekwencjach konsensusowych, które są zachowane w 99,9% wszystkich genów eukariotycznych i dlatego przewiduje się, że będą zmieniać splicing. Przebadaliśmy cDNA komórek pierwotnych od osobnika z rodziny D, który nosił mutację IVS9-2 A . C i zaobserwował pomijanie egzonu 10, ale zatrzymanie ramki odczytu (Figura 3E). Zgodnie z tymi ustaleniami, uzyskane za pomocą RT-PCR, przewiduje się syntezę białka o prawie pełnej długości. Jednakże, przewiduje się, że ten zmutowany TERT nie zawiera istotnego motywu (motyw C) w domenie odwrotnej transkryptazy, a zatem daje funkcjonalnie zerowe białko (Figura 3A) .8
Przegląd kliniczny
Ponownie przeanalizowaliśmy probandy dotyczące najczęstszych cech congenita dyskeratozy. Żaden z probantów nie miał cytopenii (tab. 1) i żaden nie miał żadnej z klasycznych cech dyskeratozy congenita w momencie diagnozy. Aby ustalić, czy te sześć rodzin miało ukryte przypadki congenita dyskeratozy, poprosiliśmy członków rodziny i dokumentację medyczną o potwierdzenie niedokrwistości aplastycznej. Nie znaleźliśmy żadnych przypadków niedokrwistości aplastycznej w pięciu z sześciu rodzin. W Family F zidentyfikowaliśmy trzech osobników z niedokrwistością aplastyczną i czwartym osobnikiem z prawdopodobną niedokrwistością aplastyczną (Ryc. 1). W tej rodzinie osoby z wadą krwiotwórczą zmarły w młodszym wieku (25, 26, 31 i 81 lat, średnio 41 lat) niż osoby z idiopatycznym włóknieniem płuc (76, 70, 63, 57, 60, i 66 lat, ze średnią 65 lat)
[podobne: opieka nad dzieckiem zus, niewydolność jajników, rumia dentysta ]